تخفیف ویژه مشاهده گالری

بازار نمک کریستال

بازار سنگ نمک کریستال

/crystal-rock-salt-market

عموما بازار سنگ نمک کریستال، صنایع خاصی هستند که به خالص بودن این محصول نیاز دارند و تحت نام هالیت Halite آن را می شناسند.