استخراج سنگ نمک و نمک دریا از مناطق کویری ایران که دارای معادن و دریاچه نمکی هستند، صورت می گیرد. پس از آن تولید انواع نمک، با خرد کردن و تصفیه ادامه می یابد.
سنگ نمک های مرغوب با ناخالصی اندک، به عنوان ماده اولیه ای مطلوب به شمار می رود. زیرا هرچند در خط تولید تبلور مجدد، حذف این مواد مضر صورت می گیرد اما استفاده از سنگ با کیفیت، نتیجه ای فراتر از انتظار خواهد داد.
خلوص نمک استاندارد 99.2 درصد است؛ اما طبق آنچه پیشتر از آن صحبت شد، به حداقل 99.5 درصد خواهیم رسید. این ویژگی برای صادرات و مصارف خاص مانند حفاری و داروسازی با حساسیت های بسیار، مهم است.
ما با دسترسی به معادن خالص و دارای هالیت و کارخانه تبلور مجدد پیشرفته، امکان تولید نمک صادراتی را به هرکجای ایران و انجام تغییرات در روند ارسال به کشورهای مقصد را داریم.