نمک با مصرف زیادی که در آشپزخانه های منازل دارد، سهم عمده ای از خرید هر خانواده را به خود اختصاص داده است. این امر تعهد ما را بر ارائه نمک خوراکی باکیفیت بیشتر می نماید.

ما سال هاست برای تولید نمک طعام شیوه تبلور مجدد را برگزیده ایم و برای افزایش ید از یدات پتاسیم استفاده می کنیم. این امر امکان از دست رفت ید را حتی پس از تاریخ انقضاء به شدت کاهش می دهد.

طبق آزمایشات صورت گرفته؛ ید دریافتی با حرارت نیز از دست نمی رود و با توجه به نیاز شدید ایرانیان به این ماده، قاعدتا برترین روش در تولید می باشد. هرچند با تجارت گسترده گروه مجرب ما در این عرصه، امکان تامین نمک شستشو و طبیعی نیز جهت مواد اولیه کارخانجات وجود دارد.